Artikel 87 - Verwerking van het nationaal identificatienummer

De lidstaten kunnen de specifieke voorwaarden voor de verwerking van een nationaal identificatienummer of enige andere identificator van algemene aard nader vaststellen. In dat geval wordt het nationale identificatienummer of enige andere identificator van algemene aard alleen gebruikt met passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene uit hoofde van deze verordening.

NL Implementatie

AVG Artikel Onderwerp NL Implementatie Extra toelichting
87 Verwerking nationaal identificatienummer 46 UAVG, huidige Wabb en Wet aanv. bep. verw. persoons gegevens in de zorg -