Algemene verordening gegevensbescherming

Volledige tekst AVG Nederlands AVG Nederlands (.PDF)

Volledige tekst AVG Engels AVG Engels (.PDF)

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Onderwerp en doelstellingen

Artikel 2 - Materieel toepassingsgebied

Artikel 3 - Territoriaal toepassingsgebied

Artikel 4 - Definities

HOOFDSTUK II - Beginselen

Artikel 5 - Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 - Rechtmatigheid van de verwerking

Artikel 7 - Voorwaarden voor toestemming

Artikel 8 - Voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij

Artikel 9 - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Artikel 10 - Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Artikel 11 - Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist

HOOFDSTUK III - Rechten van de betrokkene

Afdeling 1 - Transparantie en regelingen

Artikel 12 - Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

Afdeling 2 - Informatie en toegang tot persoonsgegevens

Artikel 13 - Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld

Artikel 14 - Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

Artikel 15 - Recht van inzage van de betrokkene

Afdeling 3 - Rectificatie en wissing van gegevens

Artikel 16 - Recht op rectificatie

Artikel 17 - Recht op gegevenswissing

Artikel 18 - Recht op beperking van de verwerking

Artikel 19 - Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Artikel 20 - Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Afdeling 4 - Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Artikel 21 - Recht van bezwaar

Artikel 22 - Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Afdeling 5 - Beperkingen

Artikel 23 - Beperkingen

HOOFDSTUK IV - Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Afdeling 1 - Algemene verplichtingen

Artikel 24 - Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 25 - Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen

Artikel 26 - Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Artikel 27 - Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers

Artikel 28 - Verwerker

Artikel 29 - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

Artikel 30 - Register van de verwerkingsactiviteiten

Artikel 31 - Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 - Persoonsgegevensbeveiliging

Artikel 32 - Beveiliging van de verwerking

Artikel 33 - Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

Artikel 34 - Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene

Afdeling 3 - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging

Artikel 35 - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Artikel 36 - Voorafgaande raadpleging

Afdeling 4 - Functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 37 - Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 38 - Positie van de functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 39 - Taken van de functionaris voor gegevensbescherming

Afdeling 5 - Gedragscodes en certificering

Artikel 40 - Gedragscodes

Artikel 41 - Toezicht op goedgekeurde gedragscodes

Artikel 42 - Certificering

Artikel 43 - Certificeringsorganen

HOOFDSTUK V - Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Artikel 44 - Algemeen beginsel inzake doorgiften

Artikel 45 - Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten

Artikel 46 - Doorgiften op basis van passende waarborgen

Artikel 47 - Bindende bedrijfsvoorschriften

Artikel 48 - Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

Artikel 49 - Afwijkingen voor specifieke situaties

Artikel 50 - Internationale samenwerking voor de bescherming van persoonsgegevens

HOOFDSTUK VI - Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 1 -Onafhankelijkheid

Artikel 51 - Toezichthoudende autoriteit

Artikel 52 - Onafhankelijkheid

Artikel 53 - Algemene voorwaarden voor de leden van de toezichthoudende autoriteit

Artikel 54 - Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 - Competentie, taken en bevoegdheden

Artikel 55 - Competentie

Artikel 56 - Competentie van de leidende toezichthoudende autoriteit

Artikel 57 - Taken

Artikel 58 - Bevoegdheden

Artikel 59 - Activiteitenverslagen

HOOFDSTUK VII - Samenwerking en coherentie

Afdeling 1 - Samenwerking

Artikel 60 - Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten

Artikel 61 - Wederzijdse bijstand

Artikel 62 - Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 2 - Coherentie

Artikel 63 - Coherentiemechanisme

Artikel 64 - Advies van het Comité

Artikel 65 - Geschillenbeslechting door het Comité

Artikel 66 - Spoedprocedure

Artikel 67 - Uitwisseling van informatie

Afdeling 3 - Europees Comité voor gegevensbescherming

Artikel 68 - Europees Comité voor gegevensbescherming

Artikel 69 - Onafhankelijkheid

Artikel 70 - Taken van het Comité

Artikel 71 - Rapportage

Artikel 72 - Procedure

Artikel 73 - Voorzitter

Artikel 74 - Taken van de voorzitter

Artikel 75 - Secretariaat

Artikel 76 - Vertrouwelijkheid

HOOFDSTUK VIII - Beroep, aansprakelijkheid en sancties

Artikel 77 - Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Artikel 78 - Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit

Artikel 79 - Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker

Artikel 80 - Vertegenwoordiging van betrokkenen

Artikel 81 - Schorsing van de procedure

Artikel 82 - Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

Artikel 83 - Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten

Artikel 84 - Sancties

HOOFDSTUK IX - Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

Artikel 85 - Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie

Artikel 86 - Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten

Artikel 87 - Verwerking van het nationaal identificatienummer

Artikel 88 - Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding

Artikel 89 - Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

Artikel 90 - Geheimhoudingsplicht

Artikel 91 - Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen

HOOFDSTUK X - Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

Artikel 92 - Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Artikel 93 - Comitéprocedure

HOOFDSTUK XI - Slotbepalingen

Artikel 94 - Intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Artikel 95 - Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 96 - Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten

Artikel 97 - Commissieverslagen

Artikel 98 - Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming

Artikel 99 - Inwerkingtreding en toepassing

Transponeringstabel implementatiewetgeving

AVG Artikel Onderwerp NL Implementatie Extra toelichting
6(1) Grondslagen -
6(2) Specifiekere bepalingen inzake wettelijke plicht en taak van algemeen belang Van deze mogelijkheid is in dit wetsvoorstel geen gebruik gemaakt.
6(3) Bepalingen wettelijke plicht / taak van algemeen belang Deze bepalingen zijn opgenomen in sectorspecifieke regelgeving.
6(4) Verenigbaarheid -
8 Voorwaarden voor toestemming in geval van kind bij internet- en mobieletelefoniediensten Van de mogelijkheid uit lid 1, slotzin, om te voorzien in een lagere leeftijdsgrens dan 16 jaar is geen gebruik gemaakt.
9(1) Verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens 22(1) UAVG -
9(2) aanhef Uitzonderingen
9(2)(a) Uitdrukkelijke toestemming 22(2)(a) UAVG Van de mogelijkheid om deze uitzonderingsgrond uit te sluiten, is geen gebruik gemaakt.
9(2)(b) Socialezekerheidsrechtelijke verwerkingen 30(1) UAVG Van deze uitzonderingsbepaling is gebruikgemaakt.
9(2)(c) Vitale belangen 22(2)(b) UAVG -
9(2)(d) Instelling op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied 22(2)(c) UAVG -
9(2)(e) Kennelijk openbaar gemaakte gegevens 22(2)(d) UAVG -
9(2)(f) Verdediging van een recht in rechte 22(2)(e) UAVG -
9(2)(g) Zwaarwegend belang 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30(2) UAVG Van deze uitzonderingsbepaling is gebruikgemaakt.
9(2)(h) Medische redenen en beheer van gezondheidsdiensten en sociale stelsels 30(3) UAVG Van deze uitzonderingsbepaling is gebruikgemaakt.
9(2)(i) Gezondheidszorg algemeen
9(2)(j) Archivering in alg. belang of wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden 24 UAVG
9(3) Geheimhouding 30(4) UAVG
9(4) Aanvullend recht genetische, biometrische of gezondheidsgegevens 28 UAVG
10 Strafrechtelijke persoonsgegevens 31-33 en 17 UAVG
22 Geautomatiseerde besluitvorming 40 UAVG
23 Uitzonderingen/beperkingen op 5, 12–22, 34 AVG 41, 42 en 47 UAVG
36(1–3) Voorafgaande raadpleging toezichthouder -
36(4) Wetgevingsadvisering toezichthouder -
36(5) Voorafgaande toestemming bij taak van algemeen belang Van de mogelijkheid om in deze gevallen categorisch voorafgaande toestemming verplicht te stellen, is geen gebruik gemaakt.
37 Aanwijzing functionaris gegevensbescherming Van de mogelijkheid uit lid 4 om in meer gevallen dan genoemd in lid 1 te verplichten tot aanwijzing van fg’s, is geen gebruik gemaakt.
38(1-4,6) Positie functionaris gegevensbescherming -
38(5) Geheimhoudingsplicht functionaris gegevensbescherming 39 UAVG -
40 Gedragscodes 14(2) UAVG t.b.v. 40(5)AVG -
43 Certificeringsorganen 21 UAVG -
49 Afwijkingen voor specifieke situaties internationale doorgifte Eerste lid, onderdeel d, jo. vierde lid: deze mogelijkheid om wegens gewichtige redenen van algemeen belang doorgifte toe te staan, zal in sectorspecifieke regelgeving moeten worden vastgesteld, indien passend. Eerste lid, onderdeel g: gegevensverwerkingen uit openbare registers zijn geregeld in de wetgeving ter zake.
51 Instelling toezichthouder 6(1+2) en 15(1) UAVG Van de mogelijkheid om meer dan één toezichthouder aan te wijzen is geen gebruik gemaakt.
52(1–3) Onafhankelijkheid toezichthouder 7-13 UAVG -
52(4+5) Lidstaat zorgt voor personele, technische en financiële middelen en voor door toezichthouder gekozen personeel 10 UAVG -
52(6) Financieel toezicht Huidige Kaderwet zbo’s -
53 Voorwaarden leden toezichthouder, procedure 7(3) UAVG -
54(1)(a) Regels inzake instelling toezichthouder 6 UAVG -
54(1)(b) Benoemingsvoorwaarden leden 7(4+2) UAVG -
54(1)(c) Benoemingsprocedure leden 7(3) UAVG -
54(1)(d) Ambtstermijn leden 7(5) UAVG -
54(1)(e) Mogelijkheid herbenoeming leden 7(6) UAVG Van de mogelijkheid tot herbenoeming is gebruikgemaakt
54(1)(f) Integriteitsregels 8 UAVG, huidig 13 Kaderwet zbo’s en 61(4) ARAR -
54(2) Geheimhoudingsplicht Huidig 125a(3) Ambtenar enwet -
57 Taken toezichthouder 14(1) UAVG -
58(1–3) Bevoegdheden toezichthouder 14(1) en 15(1) UAVG -
58(4) Waarborgen van toepassing op optreden toezichthouder 14(4) UAVG en huidige Awb, m.n. hfd. 5 en 8 -
58(5) In rechte optreden tegen inbreuken op AVG 20 UAVG -
58(6) Mogelijkheid voor lidstaten om toezichthouder bijkomende bevoegdheden te geven 15, 16 en 36 UAVG en huidige titel 5.2/ 5.3 Awb Beleidsruimte gebruikt om Awbbevoegdheden inzake toezicht op de naleving (titel 5.2 Awb) en last onder dwangsom en last onder bestuursdwang te behouden. Ook behoud van bevoegdheid betreden woning (huidig art. 61(2) Wbp).
62 Gezamenlijke werkzaamheden toezichthouders Lid 3: het betreft hier een algemene verwijzing naar het lidstatelijk recht dat voorziet in bevoegdheden voor de toezichthoudende autoriteit.
78(1,3,4) Voorziening in rechte tegen toezichthouder Huidig hfd. 6-8 Awb -
78(2) Voorziening bij niet behandelen klacht Huidig 4:13, 6:2 en 6:12 Awb -
79 Voorziening in rechte tegen verwerkingsverantwoordelijk e of verwerker 34/35/36 UAVG en huidig hfd. 8 Awb en Wetboek Burg. Rv -
80 Vertegenwoordiging van betrokkenen 37 UAVG Lid 2: er is geen behoefte aan de ruimte die dit artikel laat voor lidstatelijk recht.
82 Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid Huidige titel 8.4 Awb of civiele rechter -
83(1–6,9) Voorwaarden aan opleggen van administratieve boetes 14(3) UAVG -
83(7) Mogelijkheid van regels over boetes aan overheden 18 UAVG Van de mogelijkheid is gebruikgemaakt.
83(8) Procedurele waarborgen Huidige titel 5.4 en hfd. 68 Awb -
83(9) Rechtsstelsel zonder administratieve boetes -
84 Andere sancties van nationaal recht 17 UAVG -
85 Verwerking en vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid 43 UAVG en 7(1) Grondw. -
86 Verwerking en toegang tot officiële documenten Huidig 10(1)(d) Wob -
87 Verwerking nationaal identificatienummer 46 UAVG, huidige Wabb en Wet aanv. bep. verw. persoons gegevens in de zorg -
88 Verwerking in kader arbeidsverhouding Van de mogelijkheid tot specifieke bepalingen over gegevenswerking in het kader van arbeidsverhoudingen is geen gebruik gemaakt.
89 Archivering in het algemeen belang en wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden 44 en 45 UAVG De mogelijkheden uit lid 2 en 3 om uitzonderingen te maken, zijn gebruikt.
90 Geheimhoudingsplicht aanvullend nationaal recht 15(4) UAVG De mogelijkheid van lid 1 van een uitzondering op geheimhoudingsplichten i.v.m. toezicht is gebruikt.