Ga naar hoofdinhoud

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Onderwerp en doelstellingen

Artikel 2 - Materieel toepassingsgebied

Artikel 3 - Territoriaal toepassingsgebied

Artikel 4 - Definities

Hoofdstuk II - Beginselen

Artikel 5 - Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 - Rechtmatigheid van de verwerking

Artikel 7 - Voorwaarden voor toestemming

Artikel 8 - Voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij

Artikel 9 - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Artikel 10 - Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Artikel 11 - Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist

Hoofdstuk III - Rechten van de betrokkene

Afdeling 1 - Transparantie en regelingen

Artikel 12 - Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

Afdeling 2 - Informatie en toegang tot persoonsgegevens

Artikel 13 - Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld

Artikel 14 - Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

Artikel 15 - Recht van inzage van de betrokkene

Afdeling 3 - Rectificatie en wissing van gegevens

Artikel 16 - Recht op rectificatie

Artikel 17 - Recht op gegevenswissing

Artikel 18 - Recht op beperking van de verwerking

Artikel 19 - Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Artikel 20 - Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Afdeling 4 - Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Artikel 21 - Recht van bezwaar

Artikel 22 - Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Afdeling 5 - Beperkingen

Artikel 23 - Beperkingen

Hoofdstuk IV - Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Afdeling 1 - Algemene verplichtingen

Artikel 24 - Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 25 - Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen

Artikel 26 - Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Artikel 27 - Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers

Artikel 28 - Verwerker

Artikel 29 - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

Artikel 30 - Register van de verwerkingsactiviteiten

Artikel 31 - Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 - Persoonsgegevensbeveiliging

Artikel 32 - Beveiliging van de verwerking

Artikel 33 - Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

Artikel 34 - Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene

Afdeling 3 - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging

Artikel 35 - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Artikel 36 - Voorafgaande raadpleging

Afdeling 4 - Functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 37 - Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 38 - Positie van de functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 39 - Taken van de functionaris voor gegevensbescherming

Afdeling 5 - Gedragscodes en certificering

Artikel 40 - Gedragscodes

Artikel 41 - Toezicht op goedgekeurde gedragscodes

Artikel 42 - Certificering

Artikel 43 - Certificeringsorganen

Hoofdstuk V - Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Artikel 44 - Algemeen beginsel inzake doorgiften

Artikel 45 - Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten

Artikel 46 - Doorgiften op basis van passende waarborgen

Artikel 47 - Bindende bedrijfsvoorschriften

Artikel 48 - Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

Artikel 49 - Afwijkingen voor specifieke situaties

Artikel 50 - Internationale samenwerking voor de bescherming van persoonsgegevens

Hoofdstuk VI - Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 1 -Onafhankelijkheid

Artikel 51 - Toezichthoudende autoriteit

Artikel 52 - Onafhankelijkheid

Artikel 53 - Algemene voorwaarden voor de leden van de toezichthoudende autoriteit

Artikel 54 - Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 - Competentie, taken en bevoegdheden

Artikel 55 - Competentie

Artikel 56 - Competentie van de leidende toezichthoudende autoriteit

Artikel 57 - Taken

Artikel 58 - Bevoegdheden

Artikel 59 - Activiteitenverslagen

Hoofdstuk VII - Samenwerking en coherentie

Afdeling 1 - Samenwerking

Artikel 60 - Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten

Artikel 61 - Wederzijdse bijstand

Artikel 62 - Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 2 - Coherentie

Artikel 63 - Coherentiemechanisme

Artikel 64 - Advies van het Comité

Artikel 65 - Geschillenbeslechting door het Comité

Artikel 66 - Spoedprocedure

Artikel 67 - Uitwisseling van informatie

Afdeling 3 - Europees Comité voor gegevensbescherming

Artikel 68 - Europees Comité voor gegevensbescherming

Artikel 69 - Onafhankelijkheid

Artikel 70 - Taken van het Comité

Artikel 71 - Rapportage

Artikel 72 - Procedure

Artikel 73 - Voorzitter

Artikel 74 - Taken van de voorzitter

Artikel 75 - Secretariaat

Artikel 76 - Vertrouwelijkheid

Hoofdstuk VIII - Beroep, aansprakelijkheid en sancties

Artikel 77 - Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Artikel 78 - Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit

Artikel 79 - Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker

Artikel 80 - Vertegenwoordiging van betrokkenen

Artikel 81 - Schorsing van de procedure

Artikel 82 - Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

Artikel 83 - Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten

Artikel 84 - Sancties

Hoofdstuk IX - Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

Artikel 85 - Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie

Artikel 86 - Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten

Artikel 87 - Verwerking van het nationaal identificatienummer

Artikel 88 - Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding

Artikel 89 - Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

Artikel 90 - Geheimhoudingsplicht

Artikel 91 - Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen

Hoofdstuk X - Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

Artikel 92 - Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Artikel 93 - Comitéprocedure

Hoofdstuk XI - Slotbepalingen

Artikel 94 - Intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Artikel 95 - Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 96 - Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten

Artikel 97 - Commissieverslagen

Artikel 98 - Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming

Artikel 99 - Inwerkingtreding en toepassing